fbpx

Protokoll årsmöte 28 mars 2022

Föreningen Ansättfjällen höll årsmöte den 28 Mars 2022

Närvarande: Emma Bergstrand, Eva Björnrun, Krister Björnrun, Roger Österman, Mari Blomqvist, Anna-Maria Sandström, Marie Björnell, Eivind Haugen, Rut Magnusson, Mattias Lönn, Astrid Lönn Jern, Kristina Heibring, Gunnar Heibring, Maritha Grelsson

Ordförande Gunnar Heibring förklarade mötet öppnat

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Gunnar Heibring och till sekreterare valdes Maritha Grelsson.

§2 Val av två justeringsmän
Till justerare valdes Marie Björnell och Eivind Haugen.

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen redovisades i samband med kallelsen till årsmötet. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§4 Resultat- och balansräkning för 2021
Ordförande redogjorde för årets resultat som blev -6 574,00. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 198 009,81.

§5 Revisorernas berättelse
Ordförande läste upp revisorernas berättelse.

§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av resultat- och balansräkning Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§7 Styrelsens verksamhetsplan för det kommande året Styrelsen ska under år 2022 arbeta med:
• Ge ut 4 nummer av Fjellnytt, sportlovsnumret ges ut endast digitalt.
• Administrera hemsidan och Facebooksidan.
• Göra en engelsk översättning av hemsidan.
• Arrangera en sommarloppis i området.
• Tillsammans med Krokoms kommun inventera lediga hus i området.
• Färdigställa ”Projekt för en välkomnande bygd i Ansättfjällen” Budgeten för 2022 godkändes.

§8 Val av ordförande och kassör för det kommande året
Till ordförande valdes Gunnar Heibring och till adjungerad kassör valdes Siv Fick och Stina Norlander (köpt tjänst).

§9 Val av övriga ledamöter
Ordinarie styrelseledamöter:
Eivind Haugen 1 år kvar
Kristina Heibring 1 år kvar
Marie Björnell nyval 2 år
Maritha Grelsson nyval 2 år
Ersättare:
Michael Jonasson omval 1 år

§10 Val av revisorer
Gösta Westerlund nyval 1 år
Styrelsen får i uppdrag att under året hitta en till revisor.

§11 Val av valberedning
Jeanette Olovsson nyval 1 år
Ingela Wessel nyval 1 år

§12 Årsavgiftens storlek för nästkommande år
Beslutades om oförändrad avgift 550 kr för företag/föreningar och 200 kr för enskilda medlemmar.

§13 Motioner och övriga frågor samt kort information från Arne Wiklander om projektet ”En välkomnande bygd”
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Arne Wiklander berättade om projektet, som ska färdigställas under 2022. Det finns nu totalt 25 vandringsleder i området om man räknar in Länsstyrelsens leder. Fyra nya leder har tillkommit i projektet, 10 nya byskyltar, 2 välkomstskyltar, 10 informationsskyltar, hänvisnings- och platsskyltar på lederna, några sittbänkar och vindskydd samt 2 sevärdheter. I projektet är det nedlagt 2000 ideella timmar. När allt är klart så ska lederna marknadsföras. Ett ca 52-sidigt häfte kommer att tas fram som kommer att innehålla alla leder men även naturreservat och natursevärdheter. Kommunen är beredd att hjälpa till med det. Projektet är uppmärksammat och Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med Naturvårdsverket har bjudit in Arne för att berätta om projektet.

Övriga frågor:
Mattias Lönn pratade lite om skoterprojektet. Planer finns på att koppla ihop det med föreningen och hitta vägar för att kommersiella arbetet med leder, både skoter- och vandringsleder, dess drift och tillsyn och sy ihop det arbetet med sportfiskeproduktens drift och tillsyn. Samtal har förts med kommunen som är beredd att initialt vara projektledare. Närmast kommer en budget att tas fram för en 5-årsplan.

Föreningen har ett uppdrag att ta fram nya stadgar men avvaktar med det tills vi sett utvecklingen av ovanstående projekt.

§14 Årsmötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Gunnar Heibring, Ordförande
Maritha Grelsson, Sekreterare

Justeras:
Marie Björnell
Eivind Haugen

Ladda ner protokollet som pdf >

(Protokollets originalversion med underskrifter finns hos föreningens sekreterare)

Ansätten. Foto © flyttatillfjallen.se
Ansätten. Foto © flyttatillfjallen.se

Dela gärna »

Utforska

Kategorier

Scroll to Top